Aktivitetsguiden » Kyrksjölötens naturreservat
Kyrksjölötens naturreservat
Foto: Johan Pontén

Kyrksjölötens naturreservat

Kyrksjölötens naturreservat  bildades 1997 och är en liten pärla bland Stockholms naturområden. Reservatet ligger mitt bland Norra Ängbys villaträdgårdar. Sjön, fuktlövskogen, den öppna marken som finns i reservatet gör området rikt på naturupplevelser.

Ett  system av gångvägar och stigar för promenader och motionsturer gör att du lätt kan ta dig fram i området och få syn på spännande djur och växter från de lättillgängliga stigarna. En del av Kyrksjölöten är även skyddad som så kallat Natura 2000-område.

Kyrksjön omges av en av stadens största fuktlövskogar – en ypperlig miljö för fåglar, grodor, insekter och vedsvampar. Här finns regionens samtliga groddjursarter samlade; större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda. Det rika fågellivet innehåller fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, spillkråka och mindre hackspett, vilka samtliga är skyddsvärda. Från sjöns bryggor kan du bland annat få se den ovanliga svarthakedoppingen som häckar här.
Spår från istiden

Istiden gör sig ständigt påmind i området och isen har lämnat synliga spår i form av stora stenblock och De Geermoräner. De långsmala moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan. Kyrksjölöten är en historisk lokal för att studera inlandsisens spår och De Geer-moränerna här är därför klassade som riksintresse. I området finns även ett gravfält från järnåldern.

Karta