Alkoholrelaterade fosterskador

Alkoholrelaterade fosterskador

Överkänslighet mot intryck, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, hyperaktivitet, aggressivitet, inlärningssvårigheter, sociala svårigheter, problem med sömn och mat – alltsammans är exempel på problem som barn med alkoholskador kan drabbas av.
 
Alkoholrelaterade fosterskador s.k. Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, är den samlande benämningen på skador hos barnet som orsakats av att mamman druckit alkohol under graviditeten. Skadorna kan vara mer eller mindre omfattande och ge upphov till både fysiska missbildningar och utvecklingsstörning. Störningarna i den psykiska utvecklingen ger upphov till dolda funktionsnedsättningar hos barnet som är bestående för hela livet.
 
I brist på kunskap och förståelse från omgivningen ställer föräldrar, skola och andra ofta krav som barnet inte har förmåga att leva upp till. Konsekvensen blir dåligt självförtroende och stora psykosociala problem. För personer med alkoholskador kantas livet, både under uppväxten och i vuxen ålder, allt för ofta av misslyckanden i skola och arbetsliv, social utslagning, missbruk och kriminalitet.
 
Diagnosen FAS
En del av de barn som föds med fosterskador av alkohol uppfyller även kriterierna för den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Diagnosen ställs utifrån tre bedömningsgrunder, nämligen:
  • Hämmad tillväxt av fostret/barnet
  • Påverkan på hjärnan och centrala nervsystemet
  • Specifika ansiktsdrag.
En förutsättning för diagnosen är att man också konstaterat ett missbruk hos mamman under graviditeten. Många alkoholskadade barn växer dock upp utan att någonsin få en diagnos eller förklaring till sina svårigheter.
 
Information och gemenskap behövs
Familjer vars barn har alkoholrelaterade fosterskador behöver såväl information som gemenskap med andra i liknande situation. Barnen kräver mer än andra barn och för att tillgodose deras behov och förebygga en negativ utveckling behövs föräldrar och omgivning med både ork och kunskaper.
 
Vinsterna, både för individen och samhället, är stora om man kan förhindra att barnen hamnar i en negativ utvecklingsspiral. Ett barn med fetalt alkoholsyndrom, FAS, kostar under sin uppväxt samhället minst tio gånger så mycket som ett friskt barn.
 
Vad är FAS-föreningen?
FAS-föreningen är en ideell organisation med medlemmar över hela landet. Verksamheten finansieras genom stats- och fondbidrag samt medlemsavgifter. Vi ger stöd och råd i frågor som rör barn med fosterskador av alkohol, till såväl medlemmar som allmänhet.
 
Föreningen fungerar även som en kunskapsbank för alla som söker information och fakta om alkoholrelaterade fosterskador. Genom ett brett kontaktnät håller vi oss informerade om aktuell forskning både i och utanför Sverige. FAS-föreningen ingår i ett internationellt nätverk av liknande organisationer
 
Föreningens mål är att:
  • samla kunskap och sprida information
  • förmedla kontakt mellan medlemmarna
  • arbeta för de alkoholskadade barnens rätt till diagnos
  • verka för att adoptiv- och fosterföräldrar får adekvat information
  • synliggöra problemen och öka förståelsen för barnens svårigheter
FAS-föreningen arrangerar föreläsningar, seminarier och utbildningar riktade till såväl föräldrar som olika yrkeskategorier. Tag gärna kontakt med oss för närmare information: www.fasforeningen.nu.