Barns anknytning och samspel

Barns anknytning och samspel

Den tidiga anknytningen mellan barn och föräldrar betyder mycket för barnets utveckling och för barnets framtida relationer. En trygg anknytning kan skapa högre tillit till omvärlden senare i livet.

Ett nyfött barn är utlämnat och oskyddat vilket instinktivt väcker vuxnas intuition till att skydda det och ta hand om det. Generellt är det föräldrarna som kommer barnet närmst, men det kan också vara andra vuxna, som exempelvis mor- och/eller farföräldrar eller familjehemsföräldrar.

Föräldrar lär sig att tolka och förstå sitt barns skrik eller gråt – ifall barnet känner sig hungrigt, övergivet eller kanske oroat. En trygg anknytning kan skapas via ett gott samspel mellan barn och förälder, där man visar barnet att det är välkommet och bekräfta hens känslor. Att exempelvis vara lyhörd för sitt barns behov, genom att t.ex. lyssna på skrik, gråt och joller. Alla barn och föräldrar är såklart olika och vad som är ett gott samspel blir därför individuellt.

Barn upplever det sociala samspelet och mötet starkt. Leken ”tittut” kan därför bli mer än bara en rolig lek för barnet, det finns också en lärande effekt. I leken lär sig barnet att det som omedelbart inte syns kan finnas och komma tillbaka. Ett gott samspel mellan förälder och barn kan därför bidra till att barnet, i ett lite senare skede, känner tillit till omvärlden. Detta lägger också grunden för framtida relationer. När barnet lär sig känna tillit till en nära person kan alltså också förutsättningar skapas för att återfinna tillit hos andra.