Så mycket ökar lönegapet mellan könen – efter man fått familj

Så mycket ökar lönegapet mellan könen – efter man fått familj

Löneskillnaden mellan kvinnor och män står fortfarande kvar år 2020. Och väljer man att bilda familj och skaffa barn, då ökar lönegapet - drastiskt!
 
Idag ligger lönegapet mellan kvinnor och män på cirka 11 procent och vi rör oss saktare mot mer jämställda löner. Men det är en lång bit kvar. Ny forskning från Ownership visar att kvinnor står inför en hel del hinder som bromsar in utvecklingen.
 
Normer och stereotyper gör att män har övertaget när det kommer till karriär och löneutveckling. Detta är en av de bidragande faktorerna till att lönerna skiljer sig så pass mycket mellan könen. Man har även sett att lönegapet ökar ännu mer om man bildar familj. Om exempelvis en kvinna väljer att skaffa barn, ökar löneskillnaden till 26 procent, 10 år efter första barnets födelse. 
 

Kvinnor har en större roll inom familjen

En bidragande faktor till att lönegapet ökar när man bildat familj skulle kunna vara det faktum att kvinnor ofta går ner i arbetstid och går på mammaledighet när barnet har fötts. 
 
Men vem säger egentligen att en kvinna inte både ska kunna göra karriär och vara mamma?
 
Detta är dock inte det enda hindret som försvårar kvinnors möjlighet att stärka sin ekonomi och ställning i karriären. Ownership lyfter även några fler hinder som ligger bakom denna långsamma utveckling.
 

8 hinder som leder till att kvinnor har svårare att bygga kapital:

 
Normer och stereotyper - Studier visar att kvinnor inom stereotypt manliga områden har en lägre tilltro till sin egen förmåga och ändrar sitt beteende efter stereotypa föreställningar.
 
Diskriminering - kvinnor får lägre andel kapital till företagande än män trots att det inte finns någon skillnad i företagens resultat.
 
Sociala nätverk och förebilder - Kvinnliga förebilder inom stereotypt manliga områden förbättrar uppfattningen om effektiviteten hos kvinnor som är ledare, ökar kvinnors vilja att tävla samt påverkar kvinnors val av utbildning och yrke.
 
Lönegap - Lönegapet mellan kvinnor och män är 11 procent i Sverige, efter familjebildning ökar det till ett lönegap om 26 procent 10 år efter första barnets födelse.
 
Könssegregerad arbetsmarknad - Kvinnor utgör en klar majoritet av de anställda inom vård och omsorg, medan män dominerar bygg- och skogsindustrin. Vårdyrkenger lägre lön. 
 
Finansiell läskunnighet - Internationella undersökningar visar att kvinnor som grupp har lägre finansiell läskunnighet än män som grupp. Detta leder till skillnader i förmögenhet, investeringsbeslut och deltagande på aktiemarknaden.
 
Tilltro till sin egen förmåga - Forskning visar att män har en högre tilltro till sin egen förmåga och startup skills än kvinnor. Det påverkar kvinnors och mäns beteende och deltagande på exempelvis aktiemarknaden.
 
Beteende - Kvinnor som grupp är mer återhållsamma när de fattar beslut under osäkerhet, mindre benägna att tävla för att tjäna pengar och mindre benägna att initiera en förhandling.
 
 
Foto: George Rudy/Shutterstock.com