Studie visar: Kvinnor går upp i vikt när pressen är hög på jobbet

Studie visar: Kvinnor går upp i vikt när pressen är hög på jobbet

I en studie som gjorts på drygt 3800 svenska män och kvinnor visar det sig att press och höga krav på jobbet är något som spelar roll för kvinnors viktuppgång.

Studien är gjord på 3 872 personer från den svenska populationsbaserade studien Västerbotten Intervention Program. De kvinnor och män som ingår i studien har undersökts vid tre tillfällen under 20 års tid, och vissa har studerats mellan 20 och 40 års ålder och andra mellan 40 och 60. Vid undersökningarna har man bland annat kontrollerat personernas kroppsvikt och deras krav och kontroll i arbetet. Förstaförfattare i studien är Sofia Klingberg som är forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Studien har publicerats i International Archives of Occupational and Environmental Health.
 

Krav vs. kontroll i arbetet

I studien har man ställt frågor om deltagarnas arbetstempo, psykiska påfrestningar, om uppgifterna hinner utföras under arbetstiden och så vidare, och man gjorde även skillnad på krav och kontroll. Krav i arbetet handlade om huruvida de krav arbetsgivaren ställde på deltagarna var rimliga eller motstridiga, medan kontroll handlade om huruvida deltagarna fick lära sig nya saker, använda sin fantasi, planera sina egna dagar samt bestämma själva hur deras uppgifter skulle utföras.

De som hade låg kontroll på sitt arbete ökade i vikt med 10 procent eller mer under studiens gång, och det gällde både kvinnor och män.

Att arbeta med höga krav däremot visade sig framför allt påverka kvinnorna i studien. Fler än hälften av de kvinnorna som hade höga krav på sig under studiens gång hade en stor viktuppgång, cirka 20 procent högre än de kvinnor som haft låga krav på sig i arbetet.

När det gällde kravnivån i arbetet var det bara kvinnorna som påverkades. Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet, vilket kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger Sofia Klingberg.
 

Inget samband mellan varken utbildning eller kosthållning

När man studera om resultaten varierade mellan arbeten som krävde att den anställda hade hög utbildning eller inte så kunde man inte se något samband. Vad deltagarna hade för kosthållning visade sig inte heller spela så stor roll.
 

Stress bidrar till hälsoproblem i samhället

Övervikt och sjukdomar som påverkas av övervikt som till exempel hjärtkärlsjukdom och diabetes är något som ökar i samhället, och det gör även stressen på arbetsplatserna. Därför är denna studie viktig även ut ett folkhälsoperspektiv.
 


Källa: Occupational stress is associated with major long-term weight gain in a Swedish population-based cohort