Svenska skolresultat sämre än genomsnittet

Svenska skolresultat sämre än genomsnittet

Mer än var fjärde 15-åring i OECD-sfären, vilket motsvarar 13 miljoner elever, når inte upp till baskraven i ett eller flera av de centrala ämnen som lärs ut i skolan. I Sverige är den siffran värre. Var tredje elev klarar inte dessa baskrav.

OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development och har 34 medlemsstater över hela världen, varav Sverige är en av dem. Deras nya rapport som heter ”Low-performing student” grundas i den senaste Pisaundersökningen. Pisa står för Programme for International Student Assessement och är en undersökning som mäter kunskap bland femtonåriga elever, vilket görs  var tredje år. I år mättes kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap. Målet är att alla ska klara de enklaste uppgifterna, men så var inte fallet. Genomsnittet Sverige var det 34 % av alla elever som inte uppnådde målen, vilket motsvarar cirka 30 000 svenska elever i varje årskull.

OECD skriver att Sverige har fått ”dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000". Av alla länder i OECD är alltså Sverige det land där andelen lågpresterande elever har ökat mest, vilket är oroväckande. OECD har gett råd på hur utvecklingen kan brytas. Råden är exempelvis högre lärarlöner, högre förväntningar på eleverna och en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommuner/friskolor. 


(Källa: Lärarnas Nyheter, OECD