annons

ODENSE och Allt för föräldrars tävlingsregler

1. Anställda på ODENSE eller Allt för föräldrar, deras familjemedlemmar och nära bekanta får inte delta i tävlingen. Detta gäller också anställda vid företag som utgör samarbetspartner i tävlingen samt deras familjemedlemmar.

2. För att deltagare under 18 år ska kunna tävla och kvittera ut eventuell vinst krävs målsmans tillstånd.

3. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

4. Vinster kan inte bytas mot pengar eller annan vinst. Vinsterna är personliga och kan inte överlåtas. Vinnarna meddelas per e-post efter tävlingens slut och publiceras på www.alltforforaldrar.se samt i Allt för föräldrars nyhetsbrev.

5. Allt för föräldrar förbehåller sig rätten att publicera vinnarnas namn och postort samt att skicka eventuella erbjudanden till samtliga tävlande. Vill du inte få erbjudanden kan du avsäga dig dessa genom att meddela detta via e-post till medlem@alltforforaldrar.se.

6. I tävlingen utgör Allt för föräldrars marknadsavdelning/representanter enväldiga domare, vars beslut inte kan överklagas.

7. Allt för föräldrars tävling pågår fr.o.m. 4:e april 2013 t.o.m. 4:e maj 2013.

8. Genom att anmäla ditt deltagande i tävlingen, accepterar du gällande tävlingsregler. Allt för föräldrar förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta deltagare ur tävlingen om det finns misstanke att deltagaren bryter mot tävlingsreglerna, fuskar, försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen. Vid misstanke om att deltagarens beteende utgör brott polisanmäls deltagaren. Lagspel är inte tillåtet i Allt för föräldrars tävling, och uppstår misstanke utestängs deltagaren. Deltagandet är personligt och kan endast ske genom att uppge en e-postadress. Deltagare som går med i tävlingen med mer än en e-postadress stängs av.

9. Endast unika besökare till deltagarens tävlingssida ger poäng.

Ansvarig för tävlingsvinster:
Allt för föräldrar

Ansvarig för upplägg och genomförande:
Svenska Allt för föräldrar AB
Malmskillnadsgatan 39
111 38 Stockholm

Har du frågor om tävlingen?
Skicka e-post till: medlem@alltforforaldrar.se

Begränsningar i Allt för föräldrars ansvar:
Allt för föräldrar ansvarar inte för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför Allt för föräldrars rimliga kontroll inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webbsideanvändaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som används för att genomföra tävlingen. Fel i onlinesystem och/eller internetleverantörens datautrustning och/eller dataprogram, misslyckad och/eller ofullständig e-postfunktionalitet hos Allt för föräldrar eller tävlingsdeltagaren beroende på tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på internet eller webbsidan och/eller kombination av detta. Skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen. Allt för föräldrar har rätt att ändra tävlingens upplägg och/eller genomförande samt byta tävlingsvinst, dess värde och funktion under tävlingsperioden. Tävlingsdeltagare kan inte med anledning av felaktigheter i frågor eller svarsalternativ rikta några anspråk mot Allt för föräldrar eller deras partner.

Privacy policy
Allt för föräldrar ansvarar för dina personuppgifter och värnar om din personliga integritet. Allt för föräldrar följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

ODENSE förbehåller sig rätten att använda bilder från tävlingen i sin kommunikation.