Planera barn

Gediget kvalitetsarbete bekräftar IVF som säker behandlingsmetod

Det är nu 30 år sedan det första barnet föddes efter IVF-behandling i Sverige och uppskattningsvis har idag mer än 40 000 barn fötts i vårt land med denna revolutionerande teknik. Genom forskning utvecklas nya metoder för att hjälpa ännu fler par att bilda familj. Men lika viktigt som utveckling är kartläggning och uppföljning av IVF-barn.

God hälsa hos IVF-barn

Under 1980-talet var det ännu få barn som föddes med hjälp av IVF och säkra jämförelser med barn som kommit till på naturlig väg var svåra att göra. I början av 1990-talet gjordes den första detaljerade uppföljningen av graviditeter, förlossningar och barn födda efter IVF i Göteborg under en 7-års period. Initiativtagare var docent Ulla-Britt Wennerholm, förlossningsläkare på Östra sjukhuset i Göteborg. Resultaten visade att IVF-barn som fötts efter en normal graviditet också hade normal hälsa. Däremot visade sig många graviditeter vara komplicerade pga flerbörd (tvilling-, trillinggraviditeter) som medför ökade risker för förlossning i förtid och för låg födelsevikt.

Detta framkom senare även i en stor undersökning som initierades av Socialstyrelsen i slutet av 1990-talet. På direktiv från Socialstyrelsen infördes därför i början av 2000-talet en regel om återförande av ett embryo i taget (sk Single-Embryo-Transfer, SET) för att minska de risker som en flerbörd innebär. I senare uppföljningar har man kunnat konstatera att denna förändring i verksamheten lett till färre riskgraviditeter och färre komplikationer.

Nya metoder granskas världen över

I början av 1990-talet infördes IVF med mikroinjektion (ICSI) som behandlingsmetod vid manlig faktor. Detta innebär markant förbättrade chanser att få barn i fall där mannen har dåliga spermier. Tekniken utvecklades vid Fria Universitetet i Bryssel och spreds snabbt till övriga delar av världen inklusive vårt land. Från början fanns farhågor att den nedsatta spermakvaliteten i kombination med den nya tekniken att befrukta ägg skulle kunna innebära ökade risker för barnen i form av missbildningar eller andra skador. En noggrann uppföljning av barnen gjordes därför i Bryssel, och ytterligare uppföljning har skett bl a i Sverige. Resultaten har inte kunnat visa någon signifikant negativ effekt på barnen.

Omfattande studie om livsstilsfaktorernas påverkan

Graviditeten är en mycket viktig period för att barnet ska utvecklas normalt. Genom ett område som benämns epigenetik vet man att livsstilsfaktorer, t.ex. rökning, övervikt, födoämnen och läkemedel kan påverka hur våra (och fostrets) gener läses av i cellerna. Detta ämnesområde kommer sannolikt att få stor betydelse i framtiden för kartläggning av hälsa och sjukdom. I Stockholmsområdet pågår nu en undersökning, den s k UppStart-studien, som försöker kartlägga livsstilsfaktorernas betydelse för fostrets tillväxt och barnens hälsa efter IVF.

Norden långt framme i kvalitetsarbetet

De nordiska länderna spelar en viktig roll i kartläggningen av barn tillkomna genom IVF tack vare sitt sedan länge systematiska uppföljningsarbete. Nyligen tog de nordiska länderna initiativ till att gå samman och analysera mycket stora patientmaterial i sina kvalitetsregister för att kunna påvisa även mycket ovanliga avvikelser. Denna databas kommer att kunna studera 90 000 förlossningar efter IVF och jämföra med förlossningar utan IVF-behandling med syfte att följa barn upp till vuxen ålder.

”Inom IVF Sverige lägger vi stor vikt vid ett löpande kvalitetsarbete och uppföljning av förlossningar och barnens utveckling, det är ett ansvar alla i branschen har och måste ta gentemot paren som vänder sig till oss med förhoppning om att vi kan hjälpa dem att få friska barn”, säger Torbjörn Hillensjö, forskningschef på IVF Sverige och läkare vid Fertilitetscentrum Göteborg. Torbjörn var del i det team som låg bakom det första IVF-barnet i Sverige 1982.

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.

IVF Sverige är ledande inom IVF i Norden idag och verksam under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. Dessutom ingår ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, med den övergripande målsättningen att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer, samt att förenkla behandlingsrutinerna för klinikernas patienter.

Texten presenteras i samarbete med IVF Sverige.

Powered by Labrador CMS