Hur jobbar ni för att världens miljö och klimat ska vara hållbar även för framtida generationer?

Hur jobbar ni för att världens miljö och klimat ska vara hållbar även för framtida generationer?

Socialdemokraterna svarar: 

Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimat- och miljöproblemen genom att modernisera Sverige. Vi har en stark tradition av att ställa om. En aktiv klimatpolitik kräver investeringar i ett samhällsbygge som också är en politik för framtidens jobb och exportintäkter. Det kräver ett starkt samhälle snarare än stora skattesänkningar.

Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska miljömålen. Vi ska minskade utsläpp av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra havsmiljön.

De socialdemokratiskt ledda regering tar uppdraget att klara de 16 miljömål på största allvar. Aldrig har regeringens miljöbudget varit så offensiv.  Vi har ökat budgeten för miljö och klimat med mer än 100 procent jämfört med den sista alliansregeringens budget.

Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag. Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik. 

Vi vill:

 • Att Sverige ska driva höga klimatambitioner i EU och FN. Kolkraften ska fasas ut i EU, utsläppshandeln ska bli striktare och den gröna fonden med stöd till klimatåtgärder i utvecklingsländer stärkas
 • Att utsläppen från transporter ska minska 70 procent 2030. Fortsatt ökad andel  biobränsle i bensin och diesel med lagtvång. Stor satsning på järnvägen med mer gods på järnväg och snabbare persontåg. Fler elbilar och andra miljöbättre bilar med hjälp av miljöbilsbonusar. Reseavdragen ska ses över för att gynna minskade utsläpp. Våra städer ska planeras klimatsmart.
 • Skapa de gröna jobben genom att stimulera innovationer för fossilfria varor, material och drivmedel från de gröna näringarna. Vi skapar nya jobb i den cirkulära ekonomin genom att ställa om produktionen och höja efterfrågan på de produkterna.
 • Driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
 • Minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
 • Bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.

 

 Moderaterna svarar:

Sverige har under lång tid varit ett föregångsland på miljö- och klimatområdet. Det ska vi fortsätta vara. Vår miljö och vårt klimat ska värnas och vårdas på lokal, nationell och global nivå. Moderaterna föreslår ett klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen, vi vill satsa på att rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet, och vi vill investera i laddinfrastruktur för att det ska bli lättare att köra bil miljövänligt.

Vi vill även fördubbla Sveriges klimatbistånd.

 

Sverigedemokraterna svarar:

Sverige har en rik och värdefull natur som måste skyddas och bevaras. Vi värdesätter det varierade kulturlandskapet, vacker natur är till för att upplevas och vi vill att det ska vara möjligt att bo och försörja sig på landsbygden, det är en miljöfråga för oss. Därför framhåller vi förvaltarskapstanken och ett aktivt jord- och skogsbruk parallellt med arbetet att bevara orörd natur. Den biologiska mångfalden återfinner vi i urskogar och naturreservat, men även i brukad mark. Sverigedemokraternas miljöpolitik är konstruktiv, realistisk och utgår från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser globalt, utan att för den delen slå undan fötterna för landsbygd och industri.

Miljöproblem i allmänhet och växthusgaser i synnerhet, tar ingen hänsyn till nationsgränser. Utifrån principen mest nytta per satsad krona föredrar vi satsningar på internationella åtgärder och forskning framför höjda drivmedelspriser, fordonsskatter och andra åtgärder som slår mot svenska jobb och landsbygd utan någon mätbar påverkan på miljöproblemen globalt. Sveriges utsläpp av växthusgaser är låga för ett industrialiserat land och vi ska ytterligare minska vårt behov av importerade fossila bränslen från instabila länder. Sverigedemokraterna inser att Sverige inte själva kan lösa världens miljöproblem, därför vill vi värna vår unika naturmiljö och ta vår del av ansvaret för de globala utmaningarna, samtidigt som vår miljöhänsyn tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna hembygden.

 

 Liberalerna:

För att rädda klimatet och vår miljö och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu. Vi är stolta över att Naturskyddsföreningen anser att Liberalerna är Alliansens bästa miljöparti. Vi vill bland annat:

 • Öka miljösamarbetet i EU. Utsläpp känner inga gränser. Vi ska ha en gemensam europeisk koldioxidskatt, en europeisk plastavgift och en europeisk flygavgift.
 • Höja miljöskatterna. Vi vill ha en grön skatteväxling på riktigt, där skatten på arbete sänks och skatten på utsläpp höjs. Vi är också helt emot förslaget från andra partier att sänka skatten på diesel i jordbruket. Att göra det billigare med fossila bränslen när jordklotet kokar är att skjuta sig själv i foten. 
 • Det behövs mer investeringar i klimatsmarta transporter som tåg, cykelbanor och laddstolpar.
 • Haven räddas bland annat genom att stoppa övergödning. Överanvändningen av handelsgödsel ska motverkas.
 • Vi vill bevara värdefull natur, inklusive gammelskog, och den biologiska mångfalden.

 

 Kristdemokraterna svarar:

Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Människan har ett ansvar att förvalta de ändliga resurserna och naturvärdena. Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. Politiken ska därför, grundad på försiktighetsprincipen, utformas så att både det offentliga, våra företag, civilsamhället och enskilda ges förutsättningar att göra rätt, dvs. styra mot ett gott förvaltarskap och en hållbar utveckling.

Konkreta frågor som vi lyfter är att fortsätta kampen mot klimathotet, att återskapa livet i de döda områdena av Östersjön samt att säkra en giftfri vardagsmiljö.

 

 Centerpartiet svarar:

Miljön och klimatet är hjärtefrågor för Centerpartiet och vi gör mycket för att Sverige ska bli grönare. Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige, i EU och globalt. Då får vi resultat för miljön.

Vi vill skärpa klimatmålen så att Sverige ska nå netto noll-utsläpp redan 2040 i stället för 2045. Vi vill ha krav på inblandning av biodrivmedel i alla transportslag, flyget inräknat, och satsa på forskning om biodrivmedel i flyget och de gröna näringarna. Vi vill ha en snabbare omställning till mer miljövänliga bilar och införa en grön bilbonus på 100 000 kronor till de mest klimatvänliga bilarna. Vill vi införa grönt avdrag för investeringar i det egna boendet, exempelvis installation av solceller eller laddbox för elbil. Vi vill även ta bort utsläpp från atmosfären genom att satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och avdrag för företag som använder teknik för att lagra utsläpp vid förbränning av biodrivmedel, så kallade minusutsläpp.

Våra hav hotas också av nedskräpning och majoriteten utgör av plastskräp. Vi behöver förbättra avfallshanteringen längs våra kuster och avsätter medel enbart för detta. Vi behöver också stoppa skräpet redan vid källan, innan det hamnar i vattnet eller längs med kuststräckan. Vi vill därför fasa ut engångsartiklar i plast och fasa ut mikroplaster ur kosmetiska produkter.

Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig. Vi vill införa skatt på farliga ämnen i fler konsumentprodukter för att skapa incitament för företagen till att byta ut ämnena mot bättre alternativ.

Tillgången till sunda och säkra livsmedel, som produceras med hänsyn till både miljö och klimat, är både en miljöfråga och en hälsofråga. I Europaparlamentet har Centerpartiet lyckats driva på för en mer restriktiv användning av antibiotika i Europas djurproduktion. Även i Sverige har Centerpartiet varit aktiva i framtagandet av en uppdaterad svensk strategi för att bekämpa antibiotikaresistens.

Vi vill byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn. Genom att äta mindre men bättre kött skulle påverkan på vår omvärld minska. Idag slängs cirka en tredjedel av all mat som produceras. Centerpartiet vill införa ett mål om minskning av matavfall och svinn för att förebygga att avfallet uppstår.

 

 Miljöpartiet svarar:

Miljöpartiet har i regeringen satt ett av världens mest ambitiösa klimatmål och gjort minskade utsläpp till en lag för att säkerställa att framtida regeringar styr mot målet. Dessutom har vi skapat den största budgeten för klimat och miljö någonsin – det har aldrig satsats så mycket på miljö och klimat som nu. Sverige är på rätt väg, men vi kan inte nöja oss där.

Miljöpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att göra det enklare och billigare att leva miljösmart, och svårare och dyrare att förstöra miljön. Vi måste ställa om till fossilfria transporter, ställa om till 100 % förnybar energi, säkra rent vatten och levande hav, bevara den biologiska mångfalden och främja klimatsmart och ekologisk mat. 

Vi vill bl.a: bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet, samtidigt som vi höjer flygskatten stoppa spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen samt skydda fler marina områden gynna klimatsmart och ekologisk mat, samtidigt som vi inför en skatt på importerat kött där antibiotika har överanvänts i djurhållningen stoppa prospektering och nyexploatering av fossilenergi som kol, olja och fossilgas samt fasa ut subventionerna till den fossila energin – i Sverige, EU och globalt reformera EU:s regler för statsstöd, stödsystem och hela politik så de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet.

Vi vill se en klimatlag på EU-nivå fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion stärka skyddet av Arktis och andra känsliga områden.

Sverige ska bli ett land som driver på den globala utvecklingen mot en fossilfri framtid, där det är lätt att ladda elbilen eller cykeln, där tågen går i tid och snabba tåg knyter ihop landet med snabbtågen i Europa. Ett land där näringslivet och den tunga industrin går före och visar vägen med ny fossilfri teknik och där konsumtionen ställs om till hållbara mönster.

 

 Vänsterpartiet:

För oss är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist så att det räcker även för våra barn. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden.

En del av kampen för klimatet handlar om att via en miljonärsskatt dra in pengar för privat konsumtion till gemensamma klimatinvesteringar. När en större andel av ekonomin går tillgemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minskautsläppen. Rättvisa och miljö hänger ihop.

 

 F! svarar:

F! går till val med förslaget om ett konsumtionsmål, där Sveriges totala utsläpp ska vara nollnetto 2040. Detta gäller både de genererade inom landets gränser men också globalt genom konsumtion som genererar utsläpp i andra länder. Vi vill divestera AP-fonderna som idag gynnar miljö- och människovidriga verksamheter och istället placera dem i verksamheter som gynnar miljö och klimat. Vi föreslår också en köttskatt och sänkt moms på frukt och grönt.

En vegetabilisk omställning i livsmedelssektorn är avgörande för såväl miljö, klimat och hälsa då djurindustrin är en av våra största utsläppare, och vegetabiliska livsmedel i många studier har visat sig vara överlägsna ur ett hälsoperspektiv. F! satsar på att rusta upp och bygga ut järnvägsnätet, inte minst i norra och mellersta Sverige, och vi tar ett första steg mot gratis kollektivtrafik genom att inrätta en fond från vilken kommuner och landsting kan söka medel för att subventionera sin kollektivtrafik. På kommunal nivå jobbar vi redan med att bland annat fasa ut farliga kemikalier i miljöer där barn vistas.

 

 

LÄS ÄVEN DESSA FRÅGOR OCH SVAR: 

Varför ska blivande och nuvarande föräldrar rösta på er i valet 2018?

Hur ska erat parti förbättra förlossningsvården?

Hur jobbar ni för ett mer jämställt samhälle?

Vilken är er kärnfråga inom familjepolitiken?

Vad kommer ert parti göra för skolan och den rådande lärarbristen?