Hur jobbar ni som parti för ett mer jämställt samhälle?

Hur jobbar ni som parti för ett mer jämställt samhälle?

Socialdemokraterna svarar:

Vi vill stärka skyddet mot trakasserier och begränsningar av kvinnors frihet och höja bidragen till kvinnojourerna. Vi vill satsa mer på kvinnors hälsa genom en förbättrad vård och psykiatri. Vi ska också bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor ska ha samma lön och villkor som sina manliga kollegor och alla jobb ska vara trygga.

Vill man jobba heltid ska man få göra det. Villkoren inom kvinnodominerande yrken behöver förbättras, t.ex. genom att alla anställda inom vården ska ha rätt till arbetskläder. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige

 

 Moderaterna svarar:

I Sverige har alla samma rättigheter och skyldigheter. Kön ska inte begränsa vare sig kvinnor eller mäns livsval. Vi vill bland annat arbeta för att minska det ofrivilliga deltsarbetet och värna flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Vi föreslår också flera åtgärder för att förbättra jämställdheten i nyanlända familjer. Dessutom behövs fler poliser och skärpta straff för sexualbrott, så att kvinnor inte ska behöva känna sig otrygga i vardagen.

 

Sverigedemokraterna svarar:

Det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Vår strävan är att det skall vara upp till individen att välja sin väg i livet och SD söker realisera detta genom att öka den individuella friheten, exempelvis genom att staten ser till att upprätthålla sin del av samhällskontraktet för alla individer. I de fall att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

 

 Liberalerna:

För Liberalerna är jämställdhet en grundläggande fråga. Könet ska inte spela någon roll för din frihet och dina möjligheter. Vi vill därför bland annat:

 • Införa en ny och mer jämställd föräldraförsäkring (se ovan under ”Familjepolitik”).
 • Att förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet och genus. 
 • Skärpa straffen för hedersbrott och totalförbud mot barnäktenskap. 
 • Få upp lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och specialistsjuksköterska. Det ska löna sig att studera – även för kvinnor.
 • Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner. Vi vill stärka reglerna om kontaktförbud och ge fler som hotar elektronisk fotboja.
 • Ha mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa.

 

 

 Kristdemokraterna svarar:

Grunden för Kristdemokraternas jämställdhetspolitik är alla människors lika värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att båda könen får makt över sina liv, makt att forma sina liv utifrån sina egna önskemål.

Vi har följande förslag:

 • Stärk kvinnors företagande. Vi vill värna och utveckla etableringsfrihet och företagande generellt och i synnerhet i de branscher där det är vanligt med kvinnor som företagare. Om det offentliga ska stå för all drift inom välfärden, som vänstern vill, så slås benen undan för många kvinnliga företagare och dessa verksamheter kommer att halka efter lönemässigt. Vänsterns företagarfientliga politik skulle vara ett dråpslag mot alla kvinnor i omsorgsyrken.
 • Jämställda pensioner. Vi vill att premiepensionen delas automatiskt mellan föräldrar med gemensamma barn under tolv år. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar, vilket gynnar framförallt kvinnors pensioner.
 • En flexibel föräldraförsäkring. Kvotering av föräldraförsäkringen innebär att barnfamiljer får mindre makt över sina liv och politiker mer makt. Därför vill vi istället låta föräldrar fritt överlåta dagar till varandra eller till andra närstående. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år. Det gynnar pappor som oftast är föräldralediga när barnet är lite äldre. Införandet av dubbeldagarna har lett till att pappor som normalt inte tar föräldraledigt ökar sitt uttag. Vi vill därför öka antalet dubbeldagar.
 • Föräldravänligt arbetsliv och samhälle. Det ska vara möjligt att förena familjeliv med arbetsliv och karriär. Kulturen på arbetsmarknaden och arbetsgivarens syn på föräldraskap, barn och familj är avgörande för föräldrarnas möjligheter att möta sina barns behov och att samtidigt förvärvsarbeta. Det behövs ett föräldravänligt arbetsliv med flexibilitet och möjlighet att påverka sin arbetstid, mötestider osv. Detta gäller såväl män som kvinnor. Vi vill att DO gör en kartläggning av frågan om hur vanligt förekommande det är med diskriminering eller missgynnande av föräldrar och gravida i arbetslivet.
 • Kvinnors otrygghet. Fler framförallt unga kvinnor än unga män utsätts för sexualbrott, trakasserier och brott mot person totalt sett. Fler kvinnor än män oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel vilket får kvinnor att stanna inomhus och påverkar deras livskvalitet negativt. På inget område råder så stark ojämställdhet som på detta. Problemen finns överallt men är särskilt knutna till socialt utsatta områden enligt BRÅ. Kvinnor uppger att man är trygg i hemmet, men man går inte ut efter klockan 21. För att få till stånd ökad trygghet för kvinnor föreslår Kristdemokraterna bland annat att trygghetsskapande stadsplanering, underlätta kameraövervakning, vistelseförbud för de som gjort sig skyldiga till trakasserier, speciella sexualbrottsgrupper inom polisen, höjt maxstraff för ofredande, höjt straff för sexualbrott, 10 000 fler poliser samt att den som döms för kvinnofridskränkning ska bära fotboja.
 • Skärp lagstiftningen mot trakasserier och kränkningar på nätet och inför en särskild nätpolis.
 • Bekämpa hedersförtryck genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering och inrätta en särskild enhet inom polisen som ska hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

 

 Centerpartiet svarar:

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Vi vill arbeta för att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts, bland annat genom att se över hur arbetsmarknadens parter kan skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid. Men också genom att vi som politiker i exempelvis kommuner och regioner för en personalpolitik som ger de som vill och kan möjlighet att arbeta heltid.

Vem som gör vad – och hur mycket – hemma påverkar mer än bara hemmet. Det påverkar också hälsan, karriären och löneutvecklingen. Vi vill att föräldrar till största delen själva ska få bestämma hur de vill vara föräldralediga, men att samhället ska ge bättre information om fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten. Deltidsarbete, sjukskrivningar och dålig karriärutveckling bidrar till en lägre livsinkomst och lägre pension. Vi vill även se över möjligheterna införa en VAB-bonus för de som delar på VAB-dagar.

Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt får fler kvinnor möjlighet att ta höga positioner i näringslivet. Då ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna i näringslivet även utanför styrelserummen. Vi värnar LOV, lagen om valfrihet, och möjligheten att driva företag inom välfärden. Det ger kvinnor som arbetar inom offentlig sektor möjlighet att byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. Tack vare RUT-avdraget driver fler kvinnor företag över hela landet.

 

 Miljöpartiet svarar:

Miljöpartiet vill fortsätta driva en feministisk politik som stärker alla kvinnors rätt till sin egen kropp. Samtyckeslagstiftningen är en stor framgång som vi har arbetat för i över tio år. Vi vill tredela föräldraförsäkringen för mer jämställt ansvar för hem och barn (som vi nämner ovan), motverka och förebygga hedersrelaterat våld, jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter, lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser och skärpa lagstiftningen mot sexistisk reklam i offentliga miljöer. Vi vill också att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus.

Ett specifikt förslag vi driver handlar om att stärka kvinnors hälsa och ekonomi. Många, ofta kvinnor, som arbetat länge inom vård och omsorg går ner i arbetstid för att orka, vilket leder till lägre lön och lägre pension. De som håller vår välfärd igång ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, för att de tvingas gå ner i deltid de sista åren i arbetslivet. Vi vill att de ska kunna gå ner till 80 eller 90 procents arbetstid, men ändå behålla lönen genom att staten går in och skjuter till pengar. Det är rimligt med en första möjlighet att gå ner i tid från 55 år ålder. Vi måste komma till rätta med att så många slits ut före pensionen.

 

 Vänsterpartiet:

Hela vår politik genomsyras av feminism och jämställdhet och vi arbetar med frågorna på många olika plan och områden. Kvinnors frigörelse handlar till mycket stor del om den ekonomiska politiken eftersom frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor mellan kvinnor och män. Därför handlar många av våra feministiska krav om arbetslivet och om välfärden. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. Idag arbetar många kvinnor deltid för att de helt enkelt inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken.

Vi vill bl.a. nå dit genom en satsning vi kallar jämställdhetsmiljarder – 5 miljarder kronor per år – riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor, varav 80 % är kvinnor, och är därmed Sveriges största arbetsgivare. Vi kämpar även mot de könsstereotyper och normer som finns som begränsar både män och kvinnor samt arbetar aktivt för att det sexualiserade våldet, dvs. mäns våld mot kvinnor som är det yttersta tecknet på att vi lever i ett ojämställt samhälle, ska upphöra.

 

 F! svarar:

F!  arbetar för jämställda löner genom att föreslå förändrade direktiv till medlingsinstitutet så att de aktivt arbetar för jämställda löner. Vi föreslår en jämställdhetsfond som kan användas för att omfördela pengar mellan mans- och kvinnokodade sektorer då den svenska arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad. Vi gör det också genom att förbättra arbetsvillkoren inom kvinnokodade yrken.

F! föreslår även en individualiserad föräldraförsäkring, då det påverkar såväl lönebildning, som vem som tar ansvar för det obetalda hemarbetet och därmed också går ner i arbetstid för att få vardagen att gå ihop. Ytterligare en reform som är viktig för en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet är en generell arbetstidsförkortning till 30 timmars arbetsvecka.

För att bryta de könsstereotypa mönster som innebär att barn och unga fostras in i trånga könsroller som reproducerar och cementerar traditionella könsroller vill vi också att förskolor och skolor ska ha normkritisk undervisning. Det är också ett beprövat sätt att komma ifrån den traditionella mansroll som för med sig negativa konsekvenser som att killar tar sig rätt över tjejers kroppar genom sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, sexualiserat våld och våld i nära relationer.

Ytterligare en reform som vi föreslår som ökar jämställdheten är en reformering av pensionssystemet då det nuvarande pensionssystemet slår hårt mot kvinnor och utrikes födda. Vår budget i sin helhet syftar bland annat till att omfördela resurser från gruppen män till gruppen kvinnor, bla. genom ovanstående reformer.

 

 

LÄS ÄVEN DESSA FRÅGOR OCH SVAR: 

Varför ska blivande och nuvarande föräldrar rösta på er i valet 2018?

Hur jobbar ni för att världens miljö och klimat ska vara hållbar även för framtida generationer? 

Hur ska erat parti förbättra förlossningsvården?

Vilken är er kärnfråga inom familjepolitiken?

Vad kommer ert parti göra för skolan och den rådande lärarbristen?