Allt för föräldrars medlemsavtal

Gäller from onsdagen den 3 oktober 2007 kl 15.30.
Uppdaterat torsdag 22 juli 2021.

Dina användaruppgifter »
Ditt ansvar för inlägg och annat innehåll »
Din integritet och godkännande av användning av dina personuppgifter »
Publicering, och lagring av information som du lägger ut »
Ansvarsfriskrivning »
Avsluta medlemskap »

Om medlemsavtalet

Genom att du registrerar dig som medlem på Aff accepterar du reglerna. Läs därför avtalet noga och se till att du förstår det.

Communityn Allt för föräldrar, alltforforaldrar.se (nedan ”Aff”) ska vara en trevlig och givande sajt att tillbringa sin tid på, där man kan umgås och utbyta erfarenheter i en bra och trivsam miljö. Det är en självklarhet att uppträda respektfullt.

I det här avtalet finns information om de regler som gäller för Aff, som drivs av Life of Svea AB (”oss”/”vi”). Följ dem och du kommer att ha mycket glädje av din tid hos Aff, bryt dem och risken är stor att du stängs av som användare.

Avtalet kan komma att uppdateras. Vi kommer i så fall att informera om det i samband med att du loggar in. Vid sidan av avtalet finns även Communityregler kring det praktiska användandet av sajten och som uppdateras ibland. Det är din skyldighet som medlem på Aff att hålla dig informerad om både medlemsavtalet och gällande Communityregler.

Dina användaruppgifter

Det är bara du själv som får använda ditt medlemskap på Aff. Du ansvarar för allt användande av ditt medlemskap, till exempel vad som skrivs i dina inlägg, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut.

Det är förbjudet att använda eller skicka vidare annan medlems användarnamn och/eller lösenord. Om du upptäcker att någon använt ditt medlemskap ska du på en gång meddela oss detta genom att skicka ett mejl till e-post: [email protected].

Regler om användning av Aff och den information du lägger upp

Du får inte använda Allt för Föräldrar för kommersiella ändamål utom där det uttryckligen är tillåtet.

Du får inte skicka spam, kedjebrev, skräpmejl eller mejl med kommersiellt syfte. Du får inte heller systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.

Du får inte använda andras uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för denna användare, försöka testa systemets sårbarhet eller bryta säkerhetsspärrar, försöka störa servicen för annan användare genom att skicka virus eller liknande, eller förfalska en TCP/IP packet header eller del av informationen i e-post.

Den information du lägger ut, i form av inlägg på forum eller i övrigt, får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

 • Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. människor med viss etnisk eller religiös tillhörighet, homosexuella, handikappade eller sjuka.
 • Hot eller förtal (till exempel utpekande av andra personer som brottsliga).
 • Kränkningar av personer eller grupper av personer såsom obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god netikett (Du kan läsa mer om netikett på http://www.netikett.se/ och http://www.wikipedia.se/.)
 • Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera eller sprida.
 • Erbjudanden av sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande.
 • Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods.
 • Intrång i annans privatliv eller adresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Reklam för kommersiella varor och tjänster.
 • Spridning av datavirus.
 • Brott mot tystnadsplikt (gäller t.ex. läkare och präster). 
 • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet. 

Ditt ansvar för inlägg och annat innehåll

Vi ansvarar inte för dina inlägg eller annat innehåll du skapar på Aff, oavsett om detta sker genom deltagande i forum, blogg eller på annat sätt. Du som medverkar ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta.

Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på Aff. Däremot kan vi kontrollera informationen i efterhand.

Om vi bedömer att du har brutit mot våra regler eller uppträtt olämpligt på något annat sätt (till exempel genom att skriva obscena inlägg, låtsas vara någon annan, försöka skapa osämja eller skrämmas) kan vi när som helst och utan förvarning radera dina inlägg, stänga av dig och/eller avsluta ditt medlemskap utan att du får någon rätt till ersättning från oss. Återbetalning av eventuell medlemsavgift görs inte i sådant fall.

Om den information du publicerat på Aff skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att ersätta oss och hålla oss skadeslösa. Du är anonym på Aff, men din dators ip-nummer registreras, vilket innebär att vi kan spåra dig. Vi kan även lämna information om brottslig verksamhet vidare till polis eller åklagare.

Om vi görs uppmärksamma på besökare som missköter sig kan vi även skicka vi en abuse-anmälan till personens internetleverantör. Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa regler blir man normalt kontaktad av sin internetleverantör och i värsta fall avstängd från sin internettjänst. Vi förbehåller oss rätten att stänga ned Aff om det visar sig att alltför många användare inte följer våra regler på sådant sätt att det är omöjligt att upprätthålla Aff som en trevlig, säker och intressant mötesplats.

Din integritet och godkännande av användning av dina personuppgifter för ändamål

Vi ansvarar för dina medlemsuppgifter och värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att du ska kunna använda Aff måste vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här »

Personuppgiftsansvarig Life of Svea AB (org. nr. 556650-2422). Genom att skriva till [email protected] kan du begära information om vilka uppgifter som lagrats, begära rättelse av felaktig uppgift och återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföring. Lagen ger dig däremot ingen rätt att per automatik få dina inlägg raderade på din begäran..

Publicering, och lagring av information som du lägger ut

Genom att lägga ut inlägg och annan information offentligt på Aff ger du oss rätten att publicera och överlåta materialet i enlighet med vår publiceringspolicy ».

Vi måste enligt lag gallra bland de uppgifter som finns lagrade hos oss med jämna mellanrum. Detta kan innebära att material som du lagt ut raderas utan förvarning och utan att detta medför någon rätt till ersättning. Spara därför information som är viktig för dig själv på din egen dator.

Ansvarsfriskrivning

De råd och tips du får på Aff (gäller t.ex. blogg, forum etc.) kan inte ersätta personlig yrkesmässig rådgivning i det enskilda fallet. Informationen och råden ska ses som en stimulans att söka vidare information och kunskap. Vi ansvarar inte för materialets aktualitet, korrekthet eller fullständighet.

Funktioner i medlemskapet kan bytas ut eller förändras, utan att vi är återbetalningsskyldiga av eventuell medlemsavgift.

Där det förekommer länkar till andra sajter på Aff tar vi inget ansvar för sådana länkar eller de sajter de leder till.

Vi strävar efter att Aff ska vara fri från virus och andra eventuella risker men kan tyvärr inte garantera detta. Användning sker alltså på eget ansvar och egen risk. Använd alltid ditt eget virusprogram och scanna efter virus innan du börjar använda Aff.

Vi tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar på Aff.

Vårt ansvar är begränsat till sakskador som orsakats av vårdslöshet från vår sida. Ansvaret omfattar ersättning för skäliga och styrkta kostnader upp till 1500 kr inom en tolvmånadersperiod. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller förluster, såsom utebliven vinst, skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller kränkning, orsakade av användandet av eller oförmåga att använda Aff.

Eventuella ersättningskrav skall framställas inom skälig tid från den dag du fick eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilket kravet grundas, och senast inom två (2) år från den tidpunkt då omständigheten inträffade.

Avsluta medlemskap

Du kan när du vill säga upp ditt medlemskap. Uppsägning ska ske per e-post till [email protected].

Detta avtal är granskat av advokat. Har du frågor om avtalet vänligen ställ dem till [email protected].